Papua New Guinea, Milne Bay

Klein's butterflyfish, Night coloration
Papua New Guinea, Milne Bay